1. Korzystanie ze sklepu pozwala na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku firmie MARICARS zwanej inaczej Sprzedającym na operowanie podanymi danymi w celu realizacji zamówień Kupującego.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Obie strony transakcji czyli Sprzedającego i Kupującego obowiązuje regulamin sklepu.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych.

5. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT. Domyślnie wystawiany jest paragon, na życzenie Kupującego faktura VAT.

6. Kupujący ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od otrzymania w stanie nieuszkodzonym wraz z dołączonym dowodem zakupu. Nie są przyjmowane zwroty za pobraniem. O zwrocie należy wcześniej powiadomić Sprzedającego.

7. Reklamacje przyjmowane są na adres firmy z podaniem danych reklamującego, dowodem zakupu i opisem powodu reklamacji. W przypadku reklamacji towar należy przesłać na adres Sprzedającego z opisem wady i załączonym rachunkiem zakupu. Nie są przyjmowane wysyłki reklamacyjne pobraniowe.

8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku części noszących ślady użytkowania, uszkodzonych mechanicznie, niewłaściwie zamontowanych, eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niespełnienia warunków uznania reklamacji i zwrotów podanych w innych punktach oraz w opisach produktów.

9. Wszystkie ceny podane są cenami brutto z podatkiem VAT bez kosztów transportu. Koszty transportu według cennika dostawa towarów.

10. Loga, marki i nazwy producentów są ich własnością i zamieszczone są na zasadzie informacji o ofercie.

11. Zdjęcia sprzedawanych towarów i ich numery referencyjne są podane w celach informacyjnych i nie są ofertą w rozumieniu prawa lecz stanowią pomoc w identyfikacji i zamawianiu części.

12. W chwili odbioru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i  w przypadku jej uszkodzenia zgłosić to dostawcy i Sprzedającemu.

13. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w czasie transportu mogą  być rozpatrzone po sporządzeniu protokółu szkody i podpisaniu go przez Kupującego i dostawcę przesyłki.

14. W przypadku reklamacji uzasadnionych i zwrotów spełniających powyższe warunki nastąpi wymiana towaru lub zwrot gotówki.

15. MARICARS zastrzega sobie prawo do zmian powyższych warunków sprzedaży i regulaminu.

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny.

17. Firma prowadząca sklep: MARICARS

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Regon: 142505715 NIP: 1131913517

Adres przedsiębiorstwa: MARICARS Stefanówka, ul. Helenki 27 05-555 Tarczyn Polska

Adres do reklamacji i zwrotów: MARICARS Stefanówka, ul. Helenki 27 05-555 Tarczyn Polska

18. Opis procedury reklamacji:

A. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

B. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

C. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

D. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

19. Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności bez kosztów wysyłki. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres MARICARS Stefanówka, ul. Helenki 27 05-555 Tarczyn Polska. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres MARICARS Stefanówka, ul. Helenki 27 05-555 Tarczyn Polska.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer oferty [numery przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis:
Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Brak możliwości odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
•o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
•w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
•w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
•w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•zawartej w drodze aukcji publicznej;
•o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

20. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: MARICARS oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

21. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

22. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Zapraszamy do sklepu i życzymy udanych zakupów. Dziękujemy.

MARICARS
Mariusz Słowik
Stefanówka, ul. Helenki 27
05-555 Tarczyn
Polska
NIP: 1131913517
REGON: 142505715
telefon: +48695706105
email: kontakt@maricars.pl